piątek, 20 lipiec 2018
 
 
 
 
   
Menu główne
Strona główna
Z życia szkoły
Osiągnięcia uczniów
Podręczniki
Patron szkoły
Szukaj
Galeria fotograficzna
Statut Szkoły
Informacje o szkole
Pierwszaki
Historia szkoły
Grono pedagogiczne
Samorząd Uczniowski
Logopeda
Rada Rodziców
Biblioteka szkolna
Zajęcia pozalekcyjne
UKS
Terminarz spotkań z rodzicami
Dla uczniów i rodziców naszej szkoły
Plan lekcji
Dzienniczek ucznia
Bezpieczny internet
Dla rodziców przedszkola
Przedszkole
Oddziały przedszkole
Sprawozdania z programów przedszkolnych
Zapisy do przedszkola
Szkolne Blogi

Pobierz bezpłatny program PIT PROJEKT 2015!
Przekaż 1% podatku swojej szkole!
Dowiedz się więcej na stronie
Stowarzyszenie "Przyjazna Szkoła", www.ps.org.pl

baner 6 latki

Najlepsza pora pójść do przedszkola - Przedszkole - Sokołowsko - Oddział Przedszkolny

Regulamin
Regulamin Samorządu Uczniowskiego w Zespole Szkolno - Przedszkolnym im. Janusza Korczaka w Sokołowsku w roku szkolnym 2017/2018 PDF Drukuj Email
wtorek, 17 października 2017 18:34

Na podstawie Ustawy o systemie oświaty z 7 września 1999r. z późniejszymi zmianami art. 55 oraz Ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (tekst  jedn.: Dz.U. z 2017 r., poz. 1189), statutu szkoły oraz § 4 ust. pkt. 6.3 wprowadza się niniejszy regulamin uchwalony przez ogół uczniów :

§ 1

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Samorząd Uczniowski w szkole  tworzą wszyscy uczniowie szkoły.
 2. Władzę samorządu stanowi Rada Samorządu Uczniowskiego.
 3. Rada Samorządu Uczniowskiego jest reprezentantem wszystkich uczniów.
 4. Bieżącą działalnością Samorządu Uczniowskiego kieruje Prezydium Samorządu Uczniowskiego.
 5. Prezydium składa się z przewodniczącego, zastępcy przewodniczącego, skarbnika oraz sekretarza.
 6. Opiekuna Samorządu wybierają uczniowie spośród grona nauczycielskiego.

§ 2

ZASADY WYBIERANIA WŁADZ

 1. Radę Samorządu Uczniowskiego tworzą przewodniczący Samorządów Klasowych, wybranych przez uczniów klasy w głosowaniu tajnym, równym, powszechnym i bezpośrednim.
 2. Datę wyborów w klasie ustala wychowawca (nie może ona być późniejsza niż 15. września każdego roku szkolnego).
 3. Uczeń wyznaczony przez wychowawcę zapisuje na tablicy imiona i nazwiska kandydatów do Samorządu Klasowego.
 4. Karty do głosowania z nazwiskami kandydatów (wpisane w kolejności alfabetycznej) przygotowuje trzyosobowa komisja skrutacyjna wybrana przez uczniów w głosowaniu jawnym.
 5. Komisja skrutacyjna rozdaje wszystkim obecnym uczniom po jednej karcie do głosowania informując o zasadach wyborczych.
 6. Głos jest ważny, kiedy uczeń zaznaczy nazwisko jednego, dwu lub trzech kandydatów. Głos jest nieważny, gdy nie zaznaczono żadnego kandydata lub więcej niż trzy nazwiska.
 7. Po głosowaniu komisja oblicza głosy.
 8. Za wybranych uważa się trzech uczniów, którzy otrzymali największą liczbę głosów.
 9. Jeżeli dwóch lub trzech uczniów uzyskało tę samą liczbę głosów, wychowawca zarządza dodatkowe głosowanie.
 10. Przewodniczącym klasy oraz członkiem Rady Samorządu Uczniowskiego zostaje ten uczeń, który uzyskał największą liczę głosów, zastępcą przewodniczącego i skarbnikiem klasy zostają kolejni uczniowie z największą liczbą głosów.
 11. Przebieg wyborów nadzoruje wychowawca, skład Samorządu Klasowego wpisuje do dziennika klasowego.
 12. Na pierwszym posiedzeniu Rady Samorządu Uczniowskiego (którą tworzą przewodniczący Samorządów Klasowych) wybierane jest Prezydium Rady Samorządu Uczniowskiego.
 13. Posiedzeniu przewodniczy Dyrektor szkoły, Wicedyrektor albo wyznaczony przez Dyrektora nauczyciel.
 14. Prezydium wybierane jest w głosowaniu jawnym i większościowym spośród członków Rady Samorządu Uczniowskiego.
 15. Do Prezydium kandydować może dowolna liczba osób z Rady Samorządu Uczniowskiego.
 16. Głosowanie poprzedza dyskusja, podczas której kandydaci do Prezydium prezentują programy działania dla Samorządu Uczniowskiego.
 17. Po dyskusji pod nadzorem osoby prowadzącej posiedzenie odbywają się kolejne głosowania na przewodniczącego Prezydium, jego zastępcę, skarbnika, sekretarza oraz trzech członków - łączników poziomów klas.
 18. W przypadku rezygnacji członka Prezydium z pełnionej funkcji wybiera się w sposób demokratyczny kolejną osobę spośród członków Rady Samorządu Uczniowskiego.
 19. Kadencja wszystkich władz Samorządu Uczniowskiego trwa rok.
 20. Rada Samorządu Uczniowskiego pracuje w sekcjach (komisjach), do których mogą być włączani uczniowie spoza Rady.
 21. Szefami sekcji są członkowie Prezydium Rady Samorządu Uczniowskiego

§ 3

PROGRAM DZIAŁANIA

Program działania Samorząd Uczniowski opracowuje co roku, przekazuje go do akceptacji Dyrekcji, a następnie do wiadomości wszystkich uczniów.

W programie działania może uwzględnić zadania służące realizacji podstawowych praw uczniów, takich jak:

 1. prawo do zapoznawania się z programem nauczania, z jego treścią, celem i stawianymi wymaganiami;
 2. prawo do jawnej i umotywowanej oceny postępów w nauce i zachowaniu;
 3. prawo do organizacji życia szkolnego, umożliwiającego zachowanie właściwych proporcji między wysiłkiem szkolnym, a możliwością rozwijania i zaspokajania własnych zainteresowań;
 4. prawo do redagowania i wydawania gazety szkolnej;
 5. prawo organizowania działalności kulturalnej, oświatowej, sportowej oraz rozrywkowej w porozumieniu z Dyrektorem.

W tych sprawach Samorząd może przedstawiać Radzie Pedagogicznej oraz Dyrektorowi wnioski i opinie.

§ 4

FUNDUSZE

Zasady gromadzenia i wydawania funduszy Samorządu Uczniowskiego:

 1. Samorząd może gromadzić własne fundusze, które służą finansowaniu jego działalności.
 2. Dysponentami funduszu jest skarbnik- członek Prezydium wraz z opiekunami Samorządu Uczniowskiego, skarbnik klasy wraz z wychowawcą klasy.
 3. Fundusze mogą być tworzone z organizowania imprez dochodowych, środków przekazywanych przez Radę Rodziców lub inne organizacje.

§ 5

DOKUMENTOWANIE DZIAŁALNOŚCI

 1. Protokóły z obrad Rady oraz Prezydium sporządza sekretarz Prezydium.
 2. Przewodniczący Samorządu Uczniowskiego — członkowie Rady mają obowiązek przekazywania wszystkich planów, terminów zadań na najbliższych godzinach wychowawczych całej społeczności szkolnej.

§ 6

WOLONTARIAT

 1. Samorząd szkolny  w porozumieniu z dyrektorem szkoły może ze swojego składu wyłonić radę  wolontariatu.
 2. Samorząd powinien współdziałać z dyrektorem.
 3. Rada może koordynować zadania z zakresu wolontariatu m.in. diagnozowanie potrzeb społecznych w środowisku szkolnym czy w otoczeniu szkoły, opiniowanie ofert działań, decydowanie o działaniach do realizacji.
 4. Uczniowie chętni do współpracy z wolontariatem muszą uzyskać zgodę rodzica lub opiekuna prawnego.
 5. Jeśli uczniowie są wolontariuszami w ramach zajęć dodatkowych w szkole i działają pod stałą opieką nauczyciela, mogą być wolontariuszami bez względu na wiek. W tym przypadku zawieranie porozumień z uczniami nie jest wymagane.

§ 7

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Sprawy wymagające współdziałania Dyrektora, Rady Pedagogicznej, Rady Szkoły z Samorządem Uczniowskim powinny być rozpatrywane przy udziale   wszystkich zainteresowanych stron.
 2. Uczniowie występujący w obronie praw ucznia nie mogą być z tego powodu negatywnie oceniani.
 3. Regulamin uchwalany jest w głosowaniach jawnych (przez wszystkich uczniów w szkole) przeprowadzonych na godzinach wychowawczych.
 4. Zmiany niniejszego regulaminu mogą być dokonywane po ich zatwierdzeniu przez ogół uczniów w formie aneksów lub jednolitego znowelizowanego tekstu.

 

Samorząd Uczniowski

Rada Rodziców

Rada Pedagogiczna

Poprawiony: wtorek, 17 października 2017 19:11
 
SKŁAD PREZYDIUM SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO W ROKU SZKOLNYM 2017/2018 PDF Drukuj Email
wtorek, 17 października 2017 18:32

SKŁAD PREZYDIUM SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO W ROKU SZKOLNYM 2017/2018:

PRZEWODNICZĄCA – HANNA MARCINIUK

ZASTĘPCA – NIKOLA AFTYKA

SEKRETARZ – DAWID NOWAK

SKARBNIK – KAMIL WASIUK

OPIEKUN – JOLANTA FIDLER

SEKCJA GOSPODARCZA – OLIWIER SZYMAŃSKI

Poprawiony: wtorek, 17 października 2017 18:34
 
Zarząd Samorządu Uczniowskiego w roku szkolnym 2016/2017 PDF Drukuj Email
niedziela, 30 października 2016 15:13

Przewodnicząca: Hanna Marciniuk

Zastępca: Jakub Marciniuk

Sekretarz: Amelia Lektarska

Skarbnik: Barbara Dobosz

Poprawiony: niedziela, 30 października 2016 15:15
 
Rok pracy Samorządu Uczniowskiego PDF Drukuj Email
niedziela, 05 lipca 2015 20:37

Koniec roku szkolnego to dobra na wszelkie podsumowania. Samorząd Uczniowski pod opieką pana Michała Leszko w roku szkolnym 2014/2015 angażował się w różnych akcjach charytatywnych: (zbiórka pieniędzy dla osób niepełnosprawnych ze sprzedaży kalendarzyków, "Góra Grosza" oraz zbiórka pieniędzy dla schroniska dla zwierząt) sportowych, apelach szkolnych i pracach społecznych. Serdecznie dziękujemy szóstoklasistom, którzy ostatni rok działali w Samorządzie Uczniowskim: przewodniczącej -Laurze Skibskiej, zastępcy Urszuli Buczek oraz uczniom z różnych sekcji: Tomaszowi Sarneckiemu, Nikoli Michułce, Wiktorii Macickiej, Ani Dobosz, Michałowi Nowaczykowi i Grzegorzowi Andrzejewskiemu. Młodsze klasy mogły się wiele nauczyć od starszych kolegów i koleżanek. Oto kilka zdjęć z całego roku.

Więcej…
 
Samorząd Uczniowski Zespołu Szkolno-Przedszkolnego im. J. Korczaka w Sokołowsku w roku szkolnym 2014/2015 PDF Drukuj Email
niedziela, 02 listopada 2014 20:16

Skład SU:

Przewodnicząca: Laura Skibska
Z-ca przewodniczącej: Urszula Buczek
Sekretarz: Nikola Michułka
Sekcja kulturalno-artystyczna: Aleksandra Najdrowska, Wiktoria Macicka, Mateusz Wtulich, Kaja Piasecka, Barbara Dobosz, Wiktoria Woźna, Hanna Marciniuk, Amelia Lektarska, Laura Skibska, Urszula Buczek
Sekcja sportowa: Michał Nowaczyk, Mateusz Wtulich, Jakub Marciniuk, Kacper Najdrowski, Nikola Michułka
Opiekun SU: Michał Leszko

Poprawiony: niedziela, 02 listopada 2014 20:19
 
«pierwszapoprzednia12następnaostatnia»

Strona 1 z 2
 
 
 

 

Księga gości

Zapraszamy do pozostawienia w "Księdze Gości" swojego śladu pobytu na naszej stronie, pozdrowień, uwag , itp.