poniedziałek, 30 listopada 2020
 
 
 
 
   
Menu główne
Strona główna
Z życia szkoły
Osiągnięcia uczniów
Podręczniki
Patron szkoły
Szukaj
Statut Szkoły
Informacje o szkole
Historia szkoły
Grono pedagogiczne
Samorząd Uczniowski
Logopeda/ pedagog szkolny
Rada Rodziców
Biblioteka szkolna
Zajęcia pozalekcyjne
UKS
Kalendarz roku szkolnego
Dla uczniów i rodziców naszej szkoły
Bezpieczny internet
RODO
Dokumenty do pobrania
Informacje o przedszkolu
Aktualności
Grupy przedszkolne
Dokumenty obowiązujące w przedszkolu
Ramowy rozkład dnia w przedszkolu
Dokumenty do pobrania
Materiały edukacyjne

 

Szkolne Blogi

baner 6 latki

Najlepsza pora pójść do przedszkola - Przedszkole - Sokołowsko - Oddział Przedszkolny

Regulamin
Plan pracy Samorządu Uczniowskiego w I półroczu roku szkolnego 2019/20 PDF Drukuj Email
wtorek, 17 września 2019 20:57

Plan pracy Samorządu Uczniowskiego w I półroczu roku szkolnego 2019/20 w Zespole Szkolno - Przedszkolnym im.Janusza Korczaka w Sokołowsku

Skład Prezydium  SU:

Przewodnicząca: Jasmina Koziatek

z-ca przewodniczącej: Nikola Aftyka

skarbnik: Łukasz Bartkowiak

sekretarz: Dawid Nowak

opiekunowie SU: Jolanta Fidler i Katarzyna Hawrot

Praca w sekcjach:

Akcje charytatywne: pomoc chorym, ubogim dzieciom poprzez zbiórkę nakrętek, „Górę Grosza”, udział w akcji „Szkoło, pomóż i Ty” - sprzedaż kalendarzyków, zbiórka baterii - cały rok szkolny.

Odpowiedzialny - Mikołaj Szychowiak.

 

I. WRZESIEŃ

1. Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2019/2020 – apel, dekoracja korytarza.

2. Zapoznanie z regulaminem SU.

3. Zaplanowanie pracy na rok szkolny 2019/2020.

4. Udział w akcji charytatywnej „Pomóż  Danielowi” – pozyskanie funduszy ze sprzedaży kalendarzyków.

5. Akcja „Sprzątanie Świata”.

6. Przygotowanie krótkiego apelu  w szkole z okazji „Dnia Chłopca”.

7.  Aktualizacja gazetki szkolnej SU.

II. PAŹDZIERNIK

1.  Przygotowanie krótkiego apelu z okazji Święta Komisji Edukacji Narodowej – wręczenie drobnych upominków oraz kwiatów, złożenie życzeń.

2.  Pomoc w organizacji uroczystości „Pasowanie na Uczniów klasy I” (poczet sztandarowy, prowadzenie apelu).

III. LISTOPAD

1.Pomoc w przygotowaniu apelu z okazji  Święta Niepodległości (zaproszenie gości, dekoracja korytarza, poczet, program artystyczny).

2. Wyjście z uczniami do ZOL – i w Sokołowsku z programem artystycznym z okazji Święta Niepodległości.

3. Reprezentowanie szkoły z pocztem na obchodach Święta Niepodległości w rynku w Mieroszowie.

IV. GRUDZIEŃ

1.   Udział w akcji ,,Paczka dla Kombatanta” ( zbiórka i liczenie żywności).

2.  Pomoc w organizacji  Wieczoru Kolęd i Pastorałek w szkole (scenariusz uroczystości, dekoracja korytarza, sprzedaż ozdób świątecznych).

3. Zbiórka słodyczy dla Domu Dziecka Catharina w Nowy Siodle.

V. STYCZEŃ

1. Zorganizowanie zabawy karnawałowej dla uczniów klas I – III oraz dyskoteki dla uczniów klas IV – VIII

2.Podsumowanie pracy SU za I półrocze  2019/20.

6 września 2019 r. odbyło się spotkanie Prezydium SU oraz przewodniczących poszczególnych klas, na którym ustalono plan pracy SU w I półroczu roku szkolnego 2019/20 oraz zgodnie z nowelizacją MEN – u w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych szkołach i placówkach pozytywnie zaopiniowano długość przerw międzylekcyjnych tak, aby umożliwiały one spożycie posiłków na terenie szkoły oraz odpoczynek.

Poprawiony: wtorek, 17 września 2019 21:03
 
Zarząd Samorządu Uczniowskiego w roku szkolnym 2018/2019 PDF Drukuj Email
niedziela, 23 września 2018 18:41

Rada SU:

Przewodnicząca – Izabela Zielińska

Zastępca – Hanna Marciniuk

Sekretarz – Barbara Dobosz

Opiekun – Jolanta Fidler

Poprawiony: niedziela, 23 września 2018 18:44
 
Regulamin Samorządu Uczniowskiego w Zespole Szkolno - Przedszkolnym im. Janusza Korczaka w Sokołowsku w roku szkolnym 2018/2019 PDF Drukuj Email
wtorek, 17 października 2017 18:34

Na podstawie Ustawy o systemie oświaty z 7 września 1999r. z późniejszymi zmianami art. 55 oraz Ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (tekst   jedn.: Dz.U. z 2017 r., poz. 1189), statutu szkoły oraz § 4 ust. pkt. 6.3 wprowadza się niniejszy regulamin uchwalony przez ogół uczniów :

§ 1

POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Samorząd Uczniowski w szkole  tworzą wszyscy uczniowie szkoły.
2. Władzę samorządu stanowi Rada Samorządu Uczniowskiego.
3. Rada Samorządu Uczniowskiego jest reprezentantem wszystkich uczniów.
4. Bieżącą działalnością Samorządu Uczniowskiego kieruje Prezydium Samorządu Uczniowskiego.
5. Prezydium składa się z przewodniczącego, zastępcy przewodniczącego, skarbnika oraz sekretarza.
6. Opiekuna Samorządu wybierają uczniowie spośród grona nauczycielskiego.

§ 2

ZASADY WYBIERANIA WŁADZ

1. Radę Samorządu Uczniowskiego tworzą przewodniczący Samorządów Klasowych, wybranych przez uczniów klasy w głosowaniu tajnym, równym, powszechnym i bezpośrednim.
2. Datę wyborów w klasie ustala wychowawca (nie może ona być późniejsza niż 15. września każdego roku szkolnego).
3. Uczeń wyznaczony przez wychowawcę zapisuje na tablicy imiona i nazwiska kandydatów do Samorządu Klasowego.
4 Karty do głosowania z nazwiskami kandydatów (wpisane w kolejności alfabetycznej) przygotowuje trzyosobowa komisja skrutacyjna wybrana przez uczniów w głosowaniu jawnym.
5. Komisja skrutacyjna rozdaje wszystkim obecnym uczniom po jednej karcie do głosowania informując o zasadach wyborczych.
6. Głos jest ważny, kiedy uczeń zaznaczy nazwisko jednego, dwu lub trzech kandydatów. Głos jest nieważny, gdy nie zaznaczono żadnego kandydata lub więcej niż trzy nazwiska.
7. Po głosowaniu komisja oblicza głosy.
8.Za wybranych uważa się trzech uczniów, którzy otrzymali największą liczbę głosów.
9. Jeżeli dwóch lub trzech uczniów uzyskało tę samą liczbę głosów, wychowawca zarządza dodatkowe głosowanie.
10. Przewodniczącym klasy oraz członkiem Rady Samorządu Uczniowskiego zostaje ten uczeń, który uzyskał największą liczę głosów, zastępcą przewodniczącego i skarbnikiem klasy zostają kolejni uczniowie z największą liczbą głosów.
11. Przebieg wyborów nadzoruje wychowawca, skład Samorządu Klasowego wpisuje do dziennika klasowego.
12. Na pierwszym posiedzeniu Rady Samorządu Uczniowskiego (którą tworzą przewodniczący Samorządów Klasowych) wybierane jest Prezydium Rady Samorządu Uczniowskiego.
13. Posiedzeniu przewodniczy Dyrektor szkoły, Wicedyrektor albo wyznaczony przez Dyrektora nauczyciel.
14. Prezydium wybierane jest w głosowaniu jawnym i większościowym spośród członków Rady Samorządu Uczniowskiego.
15. Do Prezydium kandydować może dowolna liczba osób z Rady Samorządu Uczniowskiego.
16. Głosowanie poprzedza dyskusja, podczas której kandydaci do Prezydium prezentują programy działania dla Samorządu Uczniowskiego.
17. Po dyskusji pod nadzorem osoby prowadzącej posiedzenie odbywają się kolejne głosowania na przewodniczącego Prezydium, jego zastępcę, skarbnika, sekretarza oraz trzech członków - łączników poziomów klas.
18. W przypadku rezygnacji członka Prezydium z pełnionej funkcji wybiera się w sposób demokratyczny kolejną osobę spośród członków Rady Samorządu Uczniowskiego.
19. Kadencja wszystkich władz Samorządu Uczniowskiego trwa rok.
20. Rada Samorządu Uczniowskiego pracuje w sekcjach (komisjach), do których mogą być włączani uczniowie spoza Rady.
21. Szefami sekcji są członkowie Prezydium Rady Samorządu Uczniowskiego

§ 3

PROGRAM DZIAŁANIA

Program działania Samorząd Uczniowski opracowuje co roku, przekazuje go do akceptacji Dyrekcji, a następnie do wiadomości wszystkich uczniów.
W programie działania może uwzględnić zadania służące realizacji podstawowych praw uczniów, takich jak:

1. prawo do zapoznawania się z programem nauczania, z jego treścią, celem i stawianymi wymaganiami;
2. prawo do jawnej i umotywowanej oceny postępów w nauce i zachowaniu;
3. prawo do organizacji życia szkolnego, umożliwiającego zachowanie właściwych proporcji między wysiłkiem szkolnym, a możliwością rozwijania i zaspokajania własnych zainteresowań;
4. prawo do redagowania i wydawania gazety szkolnej;
5. prawo organizowania działalności kulturalnej, oświatowej, sportowej oraz rozrywkowej w porozumieniu z Dyrektorem.
W tych sprawach Samorząd może przedstawiać Radzie Pedagogicznej oraz Dyrektorowi wnioski i opinie.

§ 4

FUNDUSZE

Zasady gromadzenia i wydawania funduszy Samorządu Uczniowskiego:
1. Samorząd może gromadzić własne fundusze, które służą finansowaniu jego działalności.
2. Dysponentami funduszu jest skarbnik- członek Prezydium wraz z opiekunami Samorządu Uczniowskiego, skarbnik klasy wraz z wychowawcą klasy.
3. Fundusze mogą być tworzone z organizowania imprez dochodowych, środków przekazywanych przez Radę Rodziców lub inne organizacje.

§ 5

DOKUMENTOWANIE DZIAŁALNOŚCI

1. Protokóły z obrad Rady oraz Prezydium sporządza sekretarz Prezydium.
2. Przewodniczący Samorządu Uczniowskiego — członkowie Rady mają obowiązek przekazywania wszystkich planów, terminów zadań na najbliższych godzinach wychowawczych całej społeczności szkolnej.

§ 6

WOLONTARIAT

1. Samorząd szkolny  w porozumieniu z dyrektorem szkoły może ze swojego składu wyłonić radę  wolontariatu.
2. Samorząd powinien współdziałać z dyrektorem.
3. Rada może koordynować zadania z zakresu wolontariatu m.in. diagnozowanie potrzeb społecznych w środowisku szkolnym czy w otoczeniu szkoły, opiniowanie ofert działań, decydowanie o działaniach do realizacji.
4. Uczniowie chętni do współpracy z wolontariatem muszą uzyskać zgodę rodzica lub opiekuna prawnego.
5. Jeśli uczniowie są wolontariuszami w ramach zajęć dodatkowych w szkole i działają pod stałą opieką nauczyciela, mogą być wolontariuszami bez względu na wiek. W tym przypadku zawieranie porozumień z uczniami nie jest wymagane.

§ 7

ODWOŁANIE PRZEWODNICZĄCEGO RADY UCZNIOWSKIEJ

1. Wniosek o odwołanie przewodniczącego Rady Uczniowskiej może zostać złożony w sytuacji:
a) rażącego naruszenia przez niego Statutu szkoły;
b) ośmieszania pełnionej przez niego funkcji;
c) działania na szkodę społeczności uczniowskiej;
d) nieskutecznego pełnienia przez Prezydium Rady Uczniowskiej swoich funkcji;
2. Wniosek o odwołanie przewodniczącego Rady Uczniowskiej wraz z jego uzasadnieniem może zgłosić do opiekuna grupa minimum 20 uczniów  - z zachowaniem formy pisemnej i podpisami wnioskujących. Opiekun może odrzucić wniosek z przyczyn formalnych.
3. Wniosek poddaje się pod głosowanie uprawnionych do głosowania uczniów szkoły – analogicznie do procedury wyboru przewodniczącego; trzyosobowa komisję liczącą głosy powołuje – spośród uczniów – opiekun SU.Przewodniczący zostaje odwołany wraz z całym Prezydium zwykłą większością głosów.
4. W sytuacjach , o których mowa w pkt. 1, przewodniczącego Rady  Uczniowskiej może odwołać w głosowaniu zwykłą większością głosów Rada Pedagogiczna – po zasięgnięciu opinii Rady Uczniowskiej i opiekuna Samorządu Uczniowskiego. Opinie te nie są dla Rady Pedagogicznej wiążące.
5. Po odwołaniu przewodniczącego SU przeprowadza się następne wybory według zasad zgodnych z procedurą i zasadami powoływania Rady  Samorządu Uczniowskiego.

§ 8

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Sprawy wymagające współdziałania Dyrektora, Rady Pedagogicznej, Rady Szkoły z Samorządem Uczniowskim powinny być rozpatrywane przy udziale   wszystkich zainteresowanych stron.
2. Uczniowie występujący w obronie praw ucznia nie mogą być z tego powodu negatywnie oceniani.
3. Regulamin uchwalany jest w głosowaniach jawnych (przez wszystkich uczniów w szkole) przeprowadzonych na godzinach wychowawczych.
4. Zmiany niniejszego regulaminu mogą być dokonywane po ich zatwierdzeniu przez ogół uczniów w formie aneksów lub jednolitego znowelizowanego tekstu.

Samorząd Uczniowski
Rada Rodziców
Rada Pedagogiczna

Poprawiony: czwartek, 28 lutego 2019 21:14
 
SKŁAD PREZYDIUM SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO W ROKU SZKOLNYM 2017/2018 PDF Drukuj Email
wtorek, 17 października 2017 18:32

SKŁAD PREZYDIUM SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO W ROKU SZKOLNYM 2017/2018:

PRZEWODNICZĄCA – HANNA MARCINIUK

ZASTĘPCA – NIKOLA AFTYKA

SEKRETARZ – DAWID NOWAK

SKARBNIK – KAMIL WASIUK

OPIEKUN – JOLANTA FIDLER

SEKCJA GOSPODARCZA – OLIWIER SZYMAŃSKI

Poprawiony: wtorek, 17 października 2017 18:34
 
Zarząd Samorządu Uczniowskiego w roku szkolnym 2016/2017 PDF Drukuj Email
niedziela, 30 października 2016 15:13

Przewodnicząca: Hanna Marciniuk

Zastępca: Jakub Marciniuk

Sekretarz: Amelia Lektarska

Skarbnik: Barbara Dobosz

Poprawiony: niedziela, 30 października 2016 15:15
 
«pierwszapoprzednia12następnaostatnia»

Strona 1 z 2
 
 
 

 

Księga gości

Zapraszamy do pozostawienia w "Księdze Gości" swojego śladu pobytu na naszej stronie, pozdrowień, uwag , itp.