Zespół Szkolno – Przedszkolny im. Janusza Korczaka
w Sokołowsku

Regulamin Samorządu Uczniowskiego w Zespole Szkolno – Przedszkolnym im. Janusza Korczaka w Sokołowsku w roku szkolnym 2020/2021

Na podstawie Ustawy o systemie oświaty z 7 września 1999r. z późniejszymi zmianami art. 55 oraz Ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (tekst   jedn.: Dz.U. z 2017 r., poz. 1189), statutu szkoły oraz § 4 ust. pkt. 6.3 wprowadza się niniejszy regulamin uchwalony przez ogół uczniów:

§ 1

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Samorząd Uczniowski w szkole  tworzą wszyscy uczniowie szkoły.
 2.  Władzę samorządu stanowi Rada Samorządu Uczniowskiego.
 3. Rada Samorządu Uczniowskiego jest reprezentantem wszystkich uczniów.
 4. Bieżącą działalnością Samorządu Uczniowskiego kieruje Prezydium Samorządu Uczniowskiego.
 5. Prezydium składa się z przewodniczącego, zastępcy przewodniczącego, skarbnika oraz sekretarza.
 6. Opiekuna Samorządu wybierają uczniowie spośród grona nauczycielskiego.

§ 2

ZASADY WYBIERANIA WŁADZ

 1. Radę Samorządu Uczniowskiego tworzą przewodniczący Samorządów Klasowych, wybranych przez uczniów klasy w głosowaniu tajnym, równym, powszechnym i bezpośrednim.
 2. Datę wyborów w klasie ustala wychowawca (nie może ona być późniejsza niż 15. września każdego roku szkolnego).
 3. Uczeń wyznaczony przez wychowawcę zapisuje na tablicy imiona i nazwiska kandydatów do Samorządu Klasowego.
 4. Karty do głosowania z nazwiskami kandydatów (wpisane w kolejności alfabetycznej) przygotowuje trzyosobowa komisja skrutacyjna wybrana przez uczniów w głosowaniu jawnym.
 5. Komisja skrutacyjna rozdaje wszystkim obecnym uczniom po jednej karcie do głosowania informując o zasadach wyborczych.
 6. Głos jest ważny, kiedy uczeń zaznaczy nazwisko jednego, dwu lub trzech kandydatów. Głos jest nieważny, gdy nie zaznaczono żadnego kandydata lub więcej niż trzy nazwiska.
 7. Po głosowaniu komisja oblicza głosy.
 8. Za wybranych uważa się trzech uczniów, którzy otrzymali największą liczbę głosów.
 9. Jeżeli dwóch lub trzech uczniów uzyskało tę samą liczbę głosów, wychowawca zarządza dodatkowe głosowanie.
 10. Przewodniczącym klasy oraz członkiem Rady Samorządu Uczniowskiego zostaje ten uczeń, który uzyskał największą liczę głosów, zastępcą przewodniczącego i skarbnikiem klasy zostają kolejni uczniowie z największą liczbą głosów.
 11. Przebieg wyborów nadzoruje wychowawca, skład Samorządu Klasowego wpisuje do dziennika klasowego.
 12. Na pierwszym posiedzeniu Rady Samorządu Uczniowskiego (którą tworzą przewodniczący Samorządów Klasowych) wybierane jest Prezydium Rady Samorządu Uczniowskiego.
 13. Posiedzeniu przewodniczy Dyrektor szkoły, Wicedyrektor albo wyznaczony przez Dyrektora nauczyciel.
 14. Prezydium wybierane jest w głosowaniu jawnym i większościowym spośród członków Rady Samorządu Uczniowskiego.
 15. Do Prezydium kandydować może dowolna liczba osób z Rady Samorządu Uczniowskiego.
 16. Głosowanie poprzedza dyskusja, podczas której kandydaci do Prezydium prezentują programy działania dla Samorządu Uczniowskiego.
 17. Po dyskusji pod nadzorem osoby prowadzącej posiedzenie odbywają się kolejne głosowania na przewodniczącego Prezydium, jego zastępcę, skarbnika, sekretarza oraz trzech członków – łączników poziomów klas.
 18. W przypadku rezygnacji członka Prezydium z pełnionej funkcji wybiera się w sposób demokratyczny kolejną osobę spośród członków Rady Samorządu Uczniowskiego.
 19. Kadencja wszystkich władz Samorządu Uczniowskiego trwa rok.
 20. Rada Samorządu Uczniowskiego pracuje w sekcjach (komisjach), do których mogą być włączani uczniowie spoza Rady.
 21. Szefami sekcji są członkowie Prezydium Rady Samorządu Uczniowskiego

§ 3

PROGRAM DZIAŁANIA

Program działania Samorząd Uczniowski opracowuje co roku, przekazuje go do akceptacji Dyrekcji, a następnie do wiadomości wszystkich uczniów.
W programie działania może uwzględnić zadania służące realizacji podstawowych praw uczniów, takich jak:

 1. prawo do zapoznawania się z programem nauczania, z jego treścią, celem i stawianymi wymaganiami;
 2. prawo do jawnej i umotywowanej oceny postępów w nauce i zachowaniu;
 3. prawo do organizacji życia szkolnego, umożliwiającego zachowanie właściwych proporcji między wysiłkiem szkolnym, a możliwością rozwijania i zaspokajania własnych zainteresowań;
 4. prawo do redagowania i wydawania gazety szkolnej;
 5. prawo organizowania działalności kulturalnej, oświatowej, sportowej oraz rozrywkowej w porozumieniu z Dyrektorem.
  W tych sprawach Samorząd może przedstawiać Radzie Pedagogicznej oraz Dyrektorowi wnioski i opinie.

§ 4

FUNDUSZE

Zasady gromadzenia i wydawania funduszy Samorządu Uczniowskiego:
1. Samorząd może gromadzić własne fundusze, które służą finansowaniu jego działalności.
2. Dysponentami funduszu jest skarbnik- członek Prezydium wraz z opiekunami Samorządu Uczniowskiego, skarbnik klasy wraz z wychowawcą klasy.
3. Fundusze mogą być tworzone z organizowania imprez dochodowych, środków przekazywanych przez Radę Rodziców lub inne organizacje.

§ 5

DOKUMENTOWANIE DZIAŁALNOŚCI

 1. Protokoły z obrad Rady oraz Prezydium sporządza sekretarz Prezydium.
 2. Przewodniczący Samorządu Uczniowskiego — członkowie Rady mają obowiązek przekazywania wszystkich planów, terminów zadań na najbliższych godzinach wychowawczych całej społeczności szkolnej.

§ 6

WOLONTARIAT

 1. Samorząd szkolny  w porozumieniu z dyrektorem szkoły może ze swojego składu wyłonić radę  wolontariatu.
 2. Samorząd powinien współdziałać z dyrektorem.
 3. Rada może koordynować zadania z zakresu wolontariatu m.in. diagnozowanie potrzeb społecznych w środowisku szkolnym czy w otoczeniu szkoły, opiniowanie ofert działań, decydowanie o działaniach do realizacji.
 4. Uczniowie chętni do współpracy z wolontariatem muszą uzyskać zgodę rodzica lub opiekuna prawnego.
 5. Jeśli uczniowie są wolontariuszami w ramach zajęć dodatkowych w szkole i działają pod stałą opieką nauczyciela, mogą być wolontariuszami bez względu na wiek. W tym przypadku zawieranie porozumień z uczniami nie jest wymagane.

§ 7

ODWOŁANIE PRZEWODNICZĄCEGO RADY UCZNIOWSKIEJ

 1. Wniosek o odwołanie przewodniczącego Rady Uczniowskiej może zostać złożony w sytuacji:
  a) rażącego naruszenia przez niego Statutu szkoły;
  b) ośmieszania pełnionej przez niego funkcji;
  c) działania na szkodę społeczności uczniowskiej;
  d) nieskutecznego pełnienia przez Prezydium Rady Uczniowskiej swoich funkcji;
 2. Wniosek o odwołanie przewodniczącego Rady Uczniowskiej wraz z jego uzasadnieniem może zgłosić do opiekuna grupa minimum 20 uczniów  – z zachowaniem formy pisemnej i podpisami wnioskujących. Opiekun może odrzucić wniosek z przyczyn formalnych.
 3. Wniosek poddaje się pod głosowanie uprawnionych do głosowania uczniów szkoły – analogicznie do procedury wyboru przewodniczącego; trzyosobowa komisję liczącą głosy powołuje –   spośród uczniów – opiekun SU. Przewodniczący zostaje odwołany wraz z całym Prezydium zwykłą większością głosów.
 4. W sytuacjach , o których mowa w pkt. 1, przewodniczącego Rady  Uczniowskiej może odwołać w głosowaniu zwykłą większością głosów Rada Pedagogiczna – po zasięgnięciu opinii Rady   Uczniowskiej i opiekuna Samorządu Uczniowskiego. Opinie te nie są dla Rady Pedagogicznej wiążące.
 5. Po odwołaniu przewodniczącego SU przeprowadza się następne wybory według zasad zgodnych z procedurą i zasadami powoływania Rady  Samorządu Uczniowskiego.

§ 8

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Sprawy wymagające współdziałania Dyrektora, Rady Pedagogicznej, Rady Szkoły z Samorządem Uczniowskim powinny być rozpatrywane przy udziale   wszystkich zainteresowanych stron.
 2. Uczniowie występujący w obronie praw ucznia nie mogą być z tego powodu negatywnie oceniani.
 3. Regulamin uchwalany jest w głosowaniach jawnych (przez wszystkich uczniów w szkole) przeprowadzonych na godzinach wychowawczych.
 4. Zmiany niniejszego regulaminu mogą być dokonywane po ich zatwierdzeniu przez ogół uczniów w formie aneksów lub jednolitego znowelizowanego tekstu.

Samorząd Uczniowski
Rada Rodziców
Rada Pedagogiczna

Dziennik elektroniczny LIBRUS
Biuletyn Informacji Publicznej
Elektroniczna Skrzynka Podawcza

Godziny dzwonków

1. Lekcja 8.00 – 8.45

2. Lekcja 8.50 – 9.35

3. Lekcja 9.45 – 10.30

4. Lekcja 10.45 – 11.30

5. Lekcja 11.40 – 12.25

6. Lekcja 12.35 – 13.20

7. Lekcja 13.35 – 14.20

8. Lekcja 14.25 – 15.10

Kalendarz
czerwiec 2024
P W Ś C P S N
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930

Skip to content