niedziela, 19 styczeń 2020
 
 
 
 
   
Menu główne
Strona główna
Z życia szkoły
Osiągnięcia uczniów
Podręczniki
Patron szkoły
Szukaj
Statut Szkoły
Informacje o szkole
Historia szkoły
Grono pedagogiczne
Samorząd Uczniowski
Logopeda/ pedagog szkolny
Rada Rodziców
Biblioteka szkolna
Zajęcia pozalekcyjne
UKS
Kalendarz roku szkolnego
Dla uczniów i rodziców naszej szkoły
Plan lekcji
Bezpieczny internet
RODO
Dla rodziców przedszkola
Aktualności
Grupy przedszkolne
Dokumenty obowiązujące w przedszkolu
Ramowy rozkład dnia w przedszkolu
Dokumenty do pobrania
Szkolne Blogi

baner 6 latki

Najlepsza pora pójść do przedszkola - Przedszkole - Sokołowsko - Oddział Przedszkolny

Zajęcia artystyczne „Petrykivka”
Wpisany przez Iwona Przybysz   
niedziela, 29 września 2019 18:30

Na lekcji plastyki uczniowie klasy 4 i 5 poznali nową metodę zdobnictwa. Petrykivka słynie z ludowej sztuki zdobnictwa dekoracyjnymi malowidłami o motywach kwiatowych i zwierzęcych. Warsztaty  poprowadziła Inesa  wolontariuszka z Ukrainy. Uczniowie z zainteresowaniem słuchali i malowali nowo poznaną metodą. Bardzo dziękujemy za przeprowadzenie ciekawych zajęć.

Poprawiony: niedziela, 29 września 2019 18:37
Więcej…
 
"Nie śmiecimy - sprzątamy - zmieniamy!"
Wpisany przez Mariola Gimzicka   
niedziela, 29 września 2019 18:17

Przedszkolaki oraz uczniowie klas I – VIII 24. 09. 2019r.  działali  na rzecz poszanowania środowiska. Akcja "Sprzątanie świata - Polska" przebiegała w tym roku pod hasłem: „Nie śmiecimy – sprzątamy – zmieniamy!” Dzięki podejmowanym akcjom uczymy się nie tworzyć niepotrzebnych odpadów i będziemy stawać się coraz bardziej odpowiedzialnymi konsumentami, a w konsekwencji dzięki temu nie będziemy zaśmiecać ani w takim stopniu jak dotąd zużywać i niszczyć środowiska. Życzymy dobrych pomysłów, energii do działania i wiele satysfakcji z dobrej roboty!!! :)

Poprawiony: niedziela, 29 września 2019 18:28
Więcej…
 
PAMIĘTAMY - 80 ROCZNICA WYBUCHU II WOJNY ŚWIATOWEJ
Wpisany przez Danuta Witamborska   
poniedziałek, 16 września 2019 18:05

Uczniowie naszej szkoły na lekcjach historii upamiętnili rocznicę wybuchu II wojny światowej wykonując między innymi prace plastyczne. PAMIĘTAMY O TYM WYDARZENIU.

Poprawiony: niedziela, 29 września 2019 18:15
Więcej…
 
List Dolnośląskiego Kuratora Oświaty do Rodziców
Wpisany przez Administrator   
wtorek, 17 września 2019 20:53

Wrocław 2019-09-16

Drodzy Rodzice!

Z radością informuję, że szkoły, przedszkola i placówki na Dolnym Śląsku pracują normalnie, panuje w nich spokój, ład i porządek.

Podwójny rocznik złożony z absolwentów gimnazjów i szkół podstawowych z powodzeniem zmieścił się w liceach ogólnokształcących, technikach i szkołach branżowych. Trudno by było inaczej, skoro organy prowadzące (wśród nich lwią część stanowią samorządy) przygotowały w poszczególnych typach szkół więcej miejsc niż uczniów. Wszystkim osobom zaangażowanym w tę dwukrotnie intensywniejszą rekrutację należą się serdeczne podziękowania. Miejsc starczyło z kilku powodów - niż demograficzny od kilkunastu lat dotykał szkoły dolnośląskie (to przyczyna najważniejsza), wygaszone zostały gimnazja w zespołach szkół, część budynków gimnazjalnych została przeznaczona na potrzeby szkół ponadpodstawowych, w niektórych szkołach zaadaptowano dodatkowe pomieszczenia. Tak jak w poprzednich latach najlepsi uczniowie dostali się do szkół pierwszego wyboru, ci ze słabszymi wynikami do szkół drugiego i trzeciego wyboru.

Z danych zebranych przez Kuratorium Oświaty od dyrektorów szkół na dzień 9 września br. wynika, że spośród 402 szkół ponadpodstawowych w 72 zajęcia dydaktyczne (lekcje) kończą się później, w 27 wcześniej niż rok temu. 82 szkoły kończą zajęcia po godzinie 16.00, wśród nich w 32 szkołach zajęcia po godz. 16.00 odbywa tylko jeden oddział i to najczęściej tylko w jednym dniu tygodnia. Wśród działających w bieżącym roku szkolnym402 dolnośląskich szkół ponadpodstawowych wydłużona organizacja zajęć dotyczy  od 7% (28 szkół, w których co najmniej 2 oddziały przez większość dni tygodnia kończą naukę po godz. 16.00) do 20 % (82 szkoły kończące zajęcia po godz. 16.00). W ubiegłym roku było to odpowiednio od 5% (18 z 363 działających wówczas szkół) do 16,5% (60 z 363 szkół).W ubiegłym roku 13 szkół kończyło pracę po godz. 18.00, w tym roku jest to 19 szkół. Późne kończenie zajęć dotyczy głównie szkół kształcących w zawodach (technika, szkoły branżowe) i sportowych, a powodem jest zbyt mała liczba specjalistycznych pracowni i obiektów sportowych.

W trakcie rekrutacji część osób życia publicznego i część mediów prorokowała „armagedon” i „apokalipsę” w szkołach ponadpodstawowych po przyjęciu podwójnego rocznika. Te kasandryczne zapowiedzi, bałamutne w treści i histeryczne w formie nie spełniły się.Powyższe dane udowadniają, że żaden „armagedon” ani żadna „apokalipsa” w oświacie dolnośląskiej nie nastąpiły.Sprawdziły się za to przewidywania i zapowiedzi Dolnośląskiego Kuratora Oświaty.

Pragnę poinformować, że Kuratoriom Oświaty monitoruje sytuację kadrową w szkołach, przedszkolach i placówkach na Dolnym Śląsku. Obecnie mamy zatrudnionych 48 tysięcy nauczycieli (od kilku lat liczba nauczycieli rośnie; rośnie liczba nauczycieli pełnozatrudnionych, maleje natomiast liczba nauczycieli niepełnozatrudnionych). Na dzień 9 września br. dyrektorzy wykazali braki w zatrudnieniu w 365 szkołach/przedszkolach/placówkach na 3031 działających. Dyrektorzy poszukują 680 nauczycieli (136 na pełny etat, pozostałych na pojedyncze godziny). Zajęcia i stanowiska, w przypadku których najczęściej występują trudności z zatrudnieniem nauczycieli z kwalifikacjami, to przede wszystkim wychowanie przedszkolne, a także: przedmioty zawodowe, język angielski, edukacja dla bezpieczeństwa, psycholog, wychowanie do życia w rodzinie, doradca zawodowy, matematyka. Fakt, że dyrektor poszukuje nauczyciela, nie oznacza, że zajęcia nie są realizowane. Najczęściej są one prowadzone przez innych nauczycieli na zasadzie godzin ponadwymiarowych lub zastępstw. Dyrektor może też wystąpić do kuratora o zgodę na powierzenie zajęć osobie bez wymaganych kwalifikacji (np. studentowi ostatniego roku studiów czy nauczycielowi pokrewnego przedmiotu).

Pragnę Państwu przypomnieć, że art.48 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej stanowi:

  1. Rodzice mają prawo do wychowania dzieci zgodnie z własnymi przekonaniami. Wychowanie to powinno uwzględniać stopień dojrzałości dziecka, a także wolność jego sumienia i wyznania oraz jego przekonania.
  2. Ograniczenie lub pozbawienie praw rodzicielskich może nastąpić tylko w przypadkach określonych w ustawie i tylko na podstawie prawomocnego orzeczenia sądu.

Ponadto zgodnie z art.86 Prawa Oświatowego:

1. W szkole i placówce mogą działać, z wyjątkiem partii i organizacji politycznych, stowarzyszenia i inne organizacje, a w szczególności organizacje harcerskie, których celem statutowym jest działalność wychowawcza albo rozszerzanie i wzbogacanie form działalności dydaktycznej, wychowawczej, opiekuńczej i innowacyjnej szkoły lub placówki.

2. Podjęcie działalności w szkole lub placówce przez stowarzyszenie lub inną organizację, o których mowa w ust. 1, wymaga uzyskania zgody dyrektora szkoły lub placówki, wyrażonej po uprzednim uzgodnieniu warunków tej działalności oraz po uzyskaniu pozytywnej opinii rady szkoły lub placówki i rady rodziców.

Przepisy prawa oraz prawa obywatelskie gwarantowane w Konstytucji RP nie mogą być naruszane. Prawa rodziców, którzy powierzyli kadrze pedagogicznej to co mają najcenniejszego - czyli swoje dzieci - muszą być respektowane.

Spieszę poinformować, że na konferencjach inaugurujących nowy rok szkolny 2019/2020 zwróciłem się dodyrektorów o staranny dobór osób, instytucji i organizacji kooperujących ze szkołą oraz każdorazowe dopełnianie procedur wymaganych przez prawo. Poprosiłem o rozwagę, odpowiedzialność i przezorność. Szkolne wspólnoty nie mogą bowiem być rozrywane przez spory, kłótnie i konflikty, w tym konflikty ideologiczne dotyczące sfery tak intymnej jak seksualność uczniów.

Warto także wiedzieć, że Rozporządzenie MEN w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach w § 14 ust.3 stanowi, że:

„Dyrektor, po zasięgnięciu opinii rady rodziców i samorządu uczniowskiego:

1)    ustala długość przerw międzylekcyjnych;

2)    organizuje przerwy w sposób umożliwiający uczniom spożycie posiłków na terenie szkoły lub placówki.”

Szanowni Rodzice!

Stanowicie Państwo bardzo ważną część wspólnot złożonych z uczniów, rodziców, nauczycieli, pracowników i przyjaciół szkoły. Proszę o częstą obecność w szkole i zainteresowanie jej sprawami. Proszę o aktywność, zaangażowanie i wsparcie. Z początkiem roku szkolnego 2019/2020 życzę Państwu, Państwa pociechom i całym społecznościom szkolnym wielu pięknych chwil, radości i sukcesów. Wytrwałości, cierpliwości i zdrowia. Realizacji planów i spełnienia marzeń.

Z poważaniem pozostaję

Roman Kowalczyk

Dolnośląski Kurator Oświaty

Poprawiony: wtorek, 17 września 2019 20:57
 
REGULAMIN KONKURSU NA PREZENTACJĘ POSTACI „ŚWIĘTY WOJCIECH – patron ewangelizacji Polski i Czech”
Wpisany przez Danuta Witamborska   
niedziela, 15 września 2019 19:37

REGULAMIN KONKURSU NA PREZENTACJĘ POSTACI „ŚWIĘTY WOJCIECH – patron ewangelizacji Polski i Czech”.

Międzyszkolny Konkurs historyczny na zaprezentowanie postaci w/w w ramach XXX Polsko - Czeskich Dni Kultury Chrześcijańskiej w zespole Szkolno – Przedszkolnym im. Janusz Korczaka w Sokołowsku.

 

Miejsce konkursu: Zespół Szkolno- Przedszkolny w Sokołowsku.

Data: 21 października 2019 r. godz. 9.00

Zgłoszenia do udziału w konkursie należy potwierdzić do dnia 14 października 2019 r (telefonicznie do sekretariatu szkoły).

1. Postanowienia ogólne:

Przedmiotem konkursu historycznego jest zaprezentowanie życia św. Wojciecha w dowolnie wybrany sposób przez ucznia. Prezentacja może zawierać pomoce np. prezentację multimedialną, rysunki, plakaty, ryciny i inne. Czas prezentacji nie może być dłuższy niż 15 minut.

2. Organizator konkursu: Zespół Szkolno – Przedszkolny im. Janusza Korczaka w Sokołowsku, nauczyciel - p. Danuta Witamborska.

3. Zakres tematyczny:

Wiedza ogólna na temat życia Św. Wojciecha – patrona ewangelizacji Polski i Czech.

4. Cele konkursu:

- zachęcenie do kształtowania postaw patriotycznych,

- wzrost poziomu wiedzy i świadomości historycznej na temat Św. Wojciecha

- obchody XXX Polsko – Czeskich Dni Kultury Chrześcijańskiej w Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Sokołowsku.

5.Zasięg i warunki uczestnictwa w konkursie:

- każda szkoła może zgłosić dowolną ilość uczniów,

- konkurs skierowany jest do młodzieży klas V - VIII, Szkół Gminy Mieroszów,

- uczestnikiem prezentacji postaci będą pojedyncze osoby,

- do konkursu mogą być zgłaszane wyłącznie prace autorstwa uczestnika, nienaruszające praw autorskich osób trzecich, nigdzie poprzednio niepublikowane.

6. Forma zaprezentowania postaci nie powinna przekroczyć 15 minut.

7.Zasady oceny:

•poprawność merytoryczna,

• pomysłowość,

•czytelność przekazu,

• innowacyjność .

8. Autorzy najlepszych, najciekawszych prezentacji postaci  otrzymają nagrody i dyplomy uznania.

9 .Wszystkie osoby biorące udział w konkursie zgadzają się na opublikowanie imienia, nazwiska i na stronie internetowej

szkoły.

10.Wszystkie oddane prace stają się własnością organizatora.

11.Decyzje jury są ostateczne i prawnie wiążące dla wszystkich uczestników. Żadne odwołania nie zostaną uwzględnione.

12. Zgłoszenie jest równoznaczne z zaakceptowaniem przez uczestnika warunków Konkursu określonych w niniejszym regulaminie. Regulamin niniejszy jest jedynym dokumentem określającym zasady Konkursu.

Poprawiony: niedziela, 15 września 2019 19:49
 
«pierwszapoprzednia12345678910następnaostatnia»

Strona 7 z 160
 
 
 

 

Księga gości

Zapraszamy do pozostawienia w "Księdze Gości" swojego śladu pobytu na naszej stronie, pozdrowień, uwag , itp.

 


 

Gościmy
Naszą witrynę przegląda teraz 12 gości