poniedziałek, 30 listopada 2020
 
 
 
 
   
Menu główne
Strona główna
Z życia szkoły
Osiągnięcia uczniów
Podręczniki
Patron szkoły
Szukaj
Statut Szkoły
Informacje o szkole
Historia szkoły
Grono pedagogiczne
Samorząd Uczniowski
Logopeda/ pedagog szkolny
Rada Rodziców
Biblioteka szkolna
Zajęcia pozalekcyjne
UKS
Kalendarz roku szkolnego
Dla uczniów i rodziców naszej szkoły
Bezpieczny internet
RODO
Dokumenty do pobrania
Informacje o przedszkolu
Aktualności
Grupy przedszkolne
Dokumenty obowiązujące w przedszkolu
Ramowy rozkład dnia w przedszkolu
Dokumenty do pobrania
Materiały edukacyjne

 

Szkolne Blogi

baner 6 latki

Najlepsza pora pójść do przedszkola - Przedszkole - Sokołowsko - Oddział Przedszkolny

Dokumenty obowiązujące w przedszkolu
Regulamin pobytu dziecka w Przedszkolu Gminnym w Sokołowsku przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym im. J. Korczaka w Sokołowsku PDF Drukuj Email
Wpisany przez Katarzyna Wolska   

Załącznik nr 1

do Zarządzenia nr 7/2018

w ZSzP im. J. Korczaka w Sokołowsku

Regulamin pobytu dziecka

w Przedszkolu Gminnym w Sokołowsku

przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym im. J. Korczaka w Sokołowsku

 

Dla usprawnienia pracy przedszkola oraz pogłębienia współpracy z rodzicami podajemy do wiadomości niniejszy regulamin i prosimy o przestrzeganie zawartych w nim reguł.

§ 1

Obowiązki Przedszkola

I. Przedszkole zobowiązuje się do:

1. Bezpłatnej realizacji podstawy programowej wychowania przedszkolnego w wymiarze 5-ciu godzin dziennie tj. od 8.00 do 13.00.

2. Realizacji zajęć wykraczających poza czas realizacji podstawy programowej, w tym:

- gry i zabawy dydaktyczne wspomagające rozwój umysłowy dziecka,

- gry i zabawy badawcze, rozwijające zainteresowanie otaczającym światem,

- gry i zabawy ruchowe, wspomagające rozwój ruchowy dziecka,

- zajęcia rozwijające plastyczne uzdolnienia dzieci w formie warsztatów, zabaw i gier,

- zajęcia rytmiczne,

- praca indywidualna z dzieckiem, zajęcia korekcyjno-kompensacyjne,

- opieka nauczyciela nad dzieckiem podczas samodzielnie i indywidualnie wybieranych przez dziecko zabaw.

3. Realizacji zajęć, przez wykwalifikowaną kadrę pedagogiczną w czasie pobytu dziecka/dzieci w przedszkolu.

4. Zapewnienia właściwej opieki dziecku/dzieciom, opartej o zasady bezpieczeństwa.

5. Objęcia dziecka/dzieci wymagających dodatkowego wsparcia, pomocą psychologiczno – pedagogiczną.

6. Wspomagania wychowawczej roli rodziny.

7. Prowadzenia zajęć dodatkowych  poza godzinami realizacji podstawy programowej.

§ 2

Obowiązki rodziców/opiekunów prawnych

I. Rodzic/opiekun prawny zobowiązuje się do:

1. Przestrzegania zapisów Statutu Zespołu Szkolno – Przedszkolnego im. J. Korczaka w Sokołowsku, a w szczególności dziennego czasu pracy przedszkola, w tym przeznaczonego na realizację podstawy programowej oraz zajęć wykraczających poza podstawę programową w przypadku złożenia przez rodzica/rodziców, prawnego opiekuna/prawnych opiekunów, deklaracji dotyczącej udziału dziecka/dzieci w takich zajęciach.

2. Przestrzegania innych zarządzeń dyrektora, dotyczących świadczeń realizowanych w przedszkolu, podawanych w formie komunikatów umieszczanych na tablicy ogłoszeń.

3. Współdziałania z przedszkolem w każdym zakresie dotyczącym pobytu dziecka/dzieci w przedszkolu.

4. Terminowego i regularnego wnoszenia opłat za korzystanie z zajęć opiekuńczo – wychowawczych i dydaktycznych świadczonych przez przedszkole, ponad czas realizacji podstawy programowej.

5. Przyprowadzania i odbierania dziecka/dzieci zgodnie z zadeklarowanym przez rodziców/ prawnych opiekunów czasem pobytu dziecka w przedszkolu oraz ramowym rozkładem dnia obowiązującym w przedszkolu, odbierania nie później niż o godz. 16.00.

6. Osobistego przyprowadzania i odbierania dziecka/dzieci z przedszkola lub do pisemnego upoważnienia innej osoby pełnoletniej do wykonywania tych czynności.

§ 3

Opłaty za świadczenia w przedszkolu

1. Rodzic/opiekun prawny zobowiązuje się do ponoszenia odpłatności w wysokości i na zasadach określonych w uchwale nr XLVIII/228/13 Rady Miejskiej Mieroszowa z dnia 29 października 2013 r. w sprawie ustalenia czasu bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki oraz określenia opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w przedszkolach prowadzonych przez Gminę Mieroszów.

2. Rodzic/opiekun prawny zobowiązuje się do wniesienia z góry do 15 dnia każdego miesiąca opłaty za pobyt dziecka w przedszkolu.

3. W przypadku nieobecności dziecka w przedszkolu opłata za żywienie w dniach nieobecności zostanie zwrócona w formie rozliczenia opłaty za żywienie w miesiącu następnym (nieobecność powyżej jednego dnia), od momentu zgłoszenia.

4. Zmiany wysokości opłaty za wyżywienie dyrektor wprowadza z początkiem nowego miesiąca kalendarzowego, po wcześniejszym powiadomieniu rodziców w sposób zwyczajowo przyjęty w przedszkolu.

5. Zwłoka w uiszczaniu opłaty upoważnia przedszkole do naliczania odsetek ustawowych za zwłokę.

6. Opłatę miesięczną za pobyt dziecka w przedszkolu należy regulować poprzez bezpośrednią wpłatę wymaganej kwoty w siedzibie przedszkola - w miejscu i terminie wyznaczonym przez dyrektora.

7. Częściowe zwolnienie z opłaty za świadczenia w przedszkolu przysługuje na: drugie i kolejne dziecko z tej samej rodziny, korzystające równocześnie z wychowania przedszkolnego w tym samym przedszkolu w wysokości 25 %.

8. W przypadku zgłoszenia nieobecności dziecka na skutek choroby (udokumentowanej zwolnieniem lekarskim) przez okres ponad 1 miesiąca nie pobiera się opłaty. Rodzic zgłasza dyrektorowi na piśmie informację o nieobecności dziecka.

9. Wysokość opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego wynosi 1 zł za każdą rozpoczętą godzinę zajęć ponad podstawę programową pobytu dziecka w przedszkolu.

Z opłaty zwolnione są dzieci realizujące roczne przygotowanie przedszkolne.

10. Miesięczną wysokość opłaty ustala się jako iloczyn liczby godzin pobytu dziecka w przedszkolu wskazanych przez rodziców/prawnych opiekunów ponad podstawę programową oraz liczby dni pracy przedszkola w danym miesiącu.

11. Za każdą rozpoczętą godzinę pobytu dziecka w przedszkolu ponad godzinę zadeklarowaną w karcie, przedszkole nalicza opłatę dodatkową w wysokości 20 zł (dwudziestu złotych).

12. Opłatę, o której mowa powyżej, rodzic uiszcza w najbliższym terminie wnoszenia opłaty za korzystanie z usług przedszkola.

13. Opłatę miesięczną ponosi się w czasie trwania całego roku szkolnego z wyłączeniem przerw w pracy przedszkola, określanych zgodnie z odrębnymi przepisami.

14. Rodzic zobowiązuje się do terminowego i regularnego ponoszenia wszystkich opłat za korzystanie z deklarowanych świadczeń realizowanych w przedszkolu.

§ 4

Zasady pobytu dziecka w przedszkolu

1. Dziecko do przedszkola należy przyprowadzać w godz. od 7.00 do 8.00, odbierać do godz. 16.00.

2. Rodzice odpowiadają za bezpieczeństwo dzieci do momentu przekazania pod opiekę nauczycielki oraz od chwili odebrania z grupy.

3. Ewentualna przerwa w uczęszczaniu dziecka do przedszkola może nastąpić z ważnych powodów (np. choroba dziecka),  po uprzednim poinformowaniu dyrektora przedszkola.

4. O rezygnacji z przedszkola należy zawiadomić na piśmie dyrektora przedszkola. Rezygnacja następuje z końcem bieżącego miesiąca.

5. Dziecko zostaje skreślone z listy wychowanków po upływie dwóch tygodni nieusprawiedliwionej nieobecności oraz w przypadku nieterminowego uiszczania opłat, o których mowa w § 2 pkt. 4

6. Do Przedszkola uczęszczają dzieci zdrowe, bez objawów chorobowych (kaszel, silny katar, podwyższona temperatura, ból brzucha, wymioty lub inne niepokojące objawy). Szczegółowe informacje zawiera “Procedura działania w przypadku złego stanu zdrowia dziecka” - zał. nr 2.

7. W sytuacji zaobserwowania pogorszenia się stanu zdrowia dziecka, nauczycielka/opiekunka informuje rodziców (opiekunów prawnych) o jego stanie, a rodzice (opiekunowie) są zobowiązani do niezwłocznego odebrania dziecka.

8. Po przebytej chorobie rodzice zobowiązani są do przedłożenia informacji lub zaświadczenia o dobrym stanie zdrowia dziecka (w przypadku choroby zakaźnej – zaświadczenie lekarskie).

9. Rodzice dziecka będącego pod opieką poradni specjalistycznej zobowiązani są do przedłożenia stosownego zaświadczenia informującego o objawach choroby i podjętym leczeniu.

10. Dziecko przyprowadzają do przedszkola i odbierają tylko rodzice, opiekunowie prawni lub osoby pełnoletnie wskazane w karcie.

11. Osobom nietrzeźwym dzieci nie są wydawane.

12. W przypadku, gdy dziecko nie zostanie odebrane do godz. 16.00, nauczycielka zobowiązana jest powiadomić rodziców telefonicznie o tym fakcie. Jeśli nie można nawiązać kontaktu z rodzicami, nauczycielka/opiekunka dziecięca oczekuje z dzieckiem w przedszkolu 30 minut. Po upływie tego czasu zawiadamia odpowiednie służby.

13. Dziecko nie może nosić do przedszkola biżuterii (łańcuszków, długich kolczyków, bransoletek, pasków i innych zbędnych ozdób). Przedszkole nie ponosi odpowiedzialności za zgubienie tego typu ozdób.

14. Ubiór dziecka powinien być wygodny, praktyczny i dostosowany do warunków atmosferycznych, umożliwiający codzienny pobyt dziecka na świeżym powietrzu; obuwie funkcjonalne i bezpieczne (nie klapki).

15. Dziecko nie może przynosić do przedszkola zabawek i innych rzeczy materialnych bez uzgodnienia z nauczycielką.

16. Rodzice zobowiązani są do uczęszczania na organizowane przez wychowawców spotkania grupowe.

17. Wszystkie sprawy dotyczące dziecka i przedszkola (zapytania, projekty, zażalenia) powinny być zgłaszane do dyrektora przedszkola.

18. Rodzice są zobowiązani do regularnego uiszczania opłat za przedszkole. Nieuiszczenie opłaty w terminie i brak wyjaśnień są jednoznaczne ze skreśleniem dziecka z listy wychowanków przedszkola.

19. Rodzic jest zobowiązany szanować mienie placówki. W przypadku zniszczenia zostanie pociągnięty do odpowiedzialności.

 
Procedura działania w przypadku złego stanu zdrowia dziecka. PDF Drukuj Email
Wpisany przez Katarzyna Wolska   

Załącznik nr 2

do Zarządzenia nr 7/2018

w ZSzP im. J. Korczaka w Sokołowsku

Procedura działania w przypadku złego stanu zdrowia dziecka.

Kiedy należy powiadomić rodziców/opiekunów prawnych o konieczności odebrania dziecka z placówki.

Dziecko nie może pozostać w placówce jeżeli z powodu złego samopoczucia nie jest w stanie uczestniczyć w zajęciach, zabawie lub jeśli jego stan wymaga fachowej opieki, lub jeśli naraża inne dzieci na zarażenie się chorobą.

Objawy zaobserwowane u dziecka, upoważniające nauczyciela do poinformowania rodziców o konieczności zabrania dziecka do domu:

- skóra: jeżeli na skórze pojawia się wysypka i temperatura ciała dziecka jest podwyższona, lub jeśli wysypce towarzyszą zmiany w zachowaniu dziecka, lub jeśli dziecko ma liszajec (swędzące, pęcherzkowate wypryski na skórze),

- oczy: ropne zapalenie spojówek (białko oka jest zaróżowione lub zaczerwienione, a w oku zbiera się substancja ropna, która wycieka lub zasycha w oku),

- zachowanie: dziecko wykazuje symptomy zmęczenia lub jest poirytowane, płacze częściej niż zwykle, narzeka na ból,

- system oddechowy: dziecko ma problemy z oddychaniem,

- system trawienia: dziecko ma biegunkę,  zwraca, skarży się na ból brzucha,

- jama ustna: w jamie ustnej pojawiły się krostki lub owrzodzenie i ślina wycieka dziecku z ust,

- symptomy poważnych chorób zakaźnych.

Przedszkole zawiadamia rodziców o chorobie dziecka i odseparowuje je od innych dzieci, rodzice powinni zaprowadzić chore dziecko do lekarza i stosować się do jego zaleceń.

Rodzic ma obowiązek odebrać niezwłocznie dziecko.

Do przedszkola rodzic przyprowadza dziecko po całkowitym wyleczeniu.

 


 
 
 

 

Księga gości

Zapraszamy do pozostawienia w "Księdze Gości" swojego śladu pobytu na naszej stronie, pozdrowień, uwag , itp.